Tietosuoja Kalevan Isännöinti Oy:ssä

Päivitetty 1.3.2022.

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterin nimi

Kalevan Isännöinti Oy, Kalevan Isännöinti Oy:n asiakasrekisteri

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Asiakassuhteesta johtuvien asioiden hoito, kuten esimerkiksi

  • asiakkaan tunnistaminen tämän asioidessa isännöintiyrityksen kanssa
  • vastike- ja vuokravalvonta sekä saatavien perintä
  • lakiin perustavat ilmoitusvelvollisuudet viranomaisille
  • ovenavauspalvelu
  • asukastiedottaminen
  • asiakkaan ja Kalevan Isännöinti Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen

 

Asiakkaiksi luetaan henkilöt, jotka ovat asukkaita, osakkaita tai muussa roolissa hoidossamme olevassa asunto- tai kiinteistöosakeyhtiössä.

Tietoja säilytetään niin kauan, kun henkilöllä on rooli asunto- tai kiinteistöosakeyhtiössä ja yhtiö on Kalevan Isännöinti Oy:n asiakas, tai niin kauan kuin lakien ja säännösten mukaiset tiedon säilyttämistä koskevat vaatimukset niin edellyttävät.

3. Rekisterin tietosisältö

Huoneiston tiedot, huoneiston asukkaiden suku- ja etunimet, syntymäajat/henkilötunnus, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot, sisään- ja poismuuttoajankohta.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

  • Asukkaiden itsensä antamat tiedot
  • Henkilötietoja koskevia palveluita tarjoavat yritykset ja viranomaiset

5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön hallitukselle ja tilintarkastajille/toiminnantarkastajille tehtäviensä hoitamista varten sekä perintäyhtiölle mahdollisiin perintätoimeksiantoihin liittyen.

Rekisterissä olevia yhteystietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle silloin, kun se on tarpeellista asukasviestinnän toteuttamiseksi esimerkiksi saneeraushankkeiden yhteydessä.

Tietoja voidaan luovuttaa myös kyseisen huoneiston asukkaalle/viranomaiselle asukkaan pyynnöstä esimerkiksi asumistuen hakemista varten. Lisäksi tietoja voidaan antaa lainsäädännön velvoittaessa viranomaisille, kuten poliisille.

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin lukuun ottamatta yhteystietoja, jotka luovutetaan urakoitsijalle yhtiössä suoritettavan korjaus- tai rakennushankkeen aikaisten huoneistokohtaisten lisätyötarpeiden selvittämistä varten.

6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kalevan Isännöinti Oy huolehtii rekisterin asianmukaisesta suojaamisesta niin, että asiakasrekisteriin merkittyjä tietoja pääsee käyttämään ainoastaan yrityksen henkilökunta.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Henkilöllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, oikeus tietojensa oikaisemiseen sekä edellytysten täyttyessä oikeus tietojen poistamiseen, oikeus rajoittaa tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä sekä oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Jarkko Hirtolahti, jarkko.hirtolahti(at)kalevanisannointi.com